Birtokvédelem

 

 Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

Birtokvédelmi eljárás

 Ügytípus  
Rövid leírás Amennyiben a birtokost a birtokától tilos önhatalommal jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelmet a jegyzőtől abban az esetben lehet kérni, ha a birtokháborítás egy éven belül történt. A birtokos közvetlenül a bíróságtól kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, ha a birtokháborítás kezdetétől számított egy év eltelt, vagy ha a felek azt is vitatják, hogy kinek van jogalapja a birtokláshoz.
A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az ügyintézési határidő kezdetétől számított tizedik ügyintézési napig fogadhatja be. Ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján köteles meghozni határozatát. A határozatban - ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta - elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt eltiltja a birtoksértő magatartástól.
A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.
A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meghozatalától számított három napon belül végre kell hajtani. A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, kivéve, ha a jegyző a hasznok, károk és költségek kérdésében is határozatot hozott, és az érdekelt fél ebben a kérdésben vagy a birtoklás kérdésében pert indított.
A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perben a jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet általános nyomtatványkitöltő programmal köteles benyújtani.
Az ügyet intézi Igazgatási ügyintéző
Címe 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. igazgatási iroda
Ügyfélfogadási idő Hétfő és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Kedd: 13.00 – 16.00
Csütörtök: 08.00 – 12.00
Péntek: 08.00 – 11.00
Ügyintéző Biczó Judit 95/370-101/3-as mellék
Igénylő Ügyfélfogadási időben a kérelmező
Ügyintézés kezdeményezhető A jegyzői birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:
-        a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),
-        a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
-        az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
-        a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését (ideértve a cselekmény leírását),
-        a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
-        a birtoksértés időpontjára történő utalást (folyamatosan fennálló birtoksértő állapot esetén a birtoksértés kezdő időpontja),
-        a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
-        a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.
 
Birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti keresetlevél nyomtatványa letölthető:  http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok
Ügyintézés díja illetékmentes
Szükséges iratok A kérelemhez csatolni kell:
-        a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. A bizonyítékoknak igazolnia kell, hogy a kérelmező birtokos volt, továbbá, hogy birtokától megfosztották, illetőleg birtoklásában zavarták.
-        képviselő (meghatalmazott) eljárása esetén szabályszerű meghatalmazást.  Cég esetében a képviseletet ellátó személy aláírási címpéldány másolattal igazolja képviseleti jogosultságát. Társasház esetében a közös képviseletet ellátó igazolja képviseleti jogosultságát.
-        amennyiben a birtoksértés ingatlant érint az érintett ingatlan tulajdoni lapjának, vagy bérleti szerződésének, vagy adásvételi szerződésének másolatát,
-        Az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik.
Alkalmazott jogszabály 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
17/2015 (II.16.) Kormányrendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról,
1990. évi XCIII. törvény az illetékről,
Végrehajtási eljárásban: 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 


Képgaléria

 • 28613
 • 28601
 • 28522
 • 28543
 • 28604
 • 28589
 • 28528
 • 28546
 • 28555
 • 28580
 • 28607
 • 28495
 • 28513
 • 28595
 • 28570