Közterület használati engedély


Közterület használat

 

Ügytípus

 

Rövid leírás

A közterületet csak a Polgármester által kiadott közterület- használati engedély birtokában lehet rendeltetésétõl eltérõen használni.

Illetékességi terület: Répcelak, Csánig, Nick

Közterület: Minden Önkormányzat tulajdonában álló, közterületként használt terület.

A helyi közterület használati rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területén

a)  a közterületekre, a közterületként funkcionáló magánterületekre,

b)  minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra, egyéb szervezetre.

 

Aki a közterületet ideiglenes, rendeltetésétõl eltérõen kívánja használni, az a használat megkezdését megelõzõen- a letölthetõ nyomtatvány kitöltésével- köteles a tervezett használathoz engedélyt kérni a Polgármestertõl. A közterület használati engedély kiadására irányuló eljárás önkormányzati hatósági (közigazgatási) ügy, ezért a kérelem benyújtásával egyidejûleg 3000 Ft illetéket kell a kérelmen leróni illetékbélyegben. A kérelemrõl a Polgármester határozatban dönt.

A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet  a közterület tervezett igénybevétele elõtt 15 nappal kell az engedélyezõ hatósághoz benyújtani.

A közterület használati engedély legfeljebb 1 évre adható, melyet annak lejártát megelõzõ 15 nappal benyújtott kérelemre az Önkormányzat a következõ legfeljebb 1 évre meghosszabbíthatja.

A határozatban rendelkezünk a közterület használati díjról is, melyet a helyi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtételek alapján számítunk ki. A közterület használati díjat – az engedély átvételével egyidejûleg , vagy az átvételtõl számított 8 naptári napon belül egy összegben, készpénzben, vagy átutalással kell megfizetni.

Nem adható közterület-használati engedély:

            a)    Az üzletnek minõsülõ pavilonok és üzlethez tartozó kerthelyiségek kivételével kimért és palackozott szeszesitalok, dohány forgalmazására, zajos, bûzös, tûz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, közszemérmet sértõ termékek bemutatására, értékesítésére, adománygyûjtés céljára, festmény, kegytárgy értékesítésére. Autójavító, autókölcsönzõ vagy használt autókereskedõ tevékenységgel összefüggõ gépjármûvek, szerelvények, alkatrészek tárolására, kölcsönzésére, üzemanyagtöltõ állomás létesítésére.

       b)    A közlekedés biztonságát veszélyeztetõ berendezések és anyagok elhelyezésére.

       c)    Városképi követelményeket nem kielégítõ építmények, berendezések  elhelyezésére, garázs és sátorgarázs létesítésére. A város területén árusító pavilon létesítésére, kivéve a városi rendezvények idõtartamára. 

       d) mozgóbolt kivételével gépjármûbõl történõ árusítás céljára, kivéve zöldség-gyümölcs árusítás esetén.

       e)    Vendéglátó-ipari elõkertek, árusító standok és ezek tartozékainak közterületen történõ tárolására.

            f)     Mezõgazdasági, vízi jármûvek, mezõgazdasági vontató, lassú jármû, pótkocsi, mûszakilag üzemképtelen  gépjármûvek, gépkocsi vontató, nyerges vontató vontatványok, valamint a 3,5 t össztömeget meghaladó jármûvek közterületen történõ tárolására.

Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:

a) Répcelak Város Önkormányzatának költségvetése terhére, illetve önkormányzati érdekbõl (saját maga, vagy intézménye által, illetve támogatott szervezet által) megvalósuló rendezvény, építési munka vagy bárminemû egyéb közterület-használathoz, ide értve a heti piac alkalmából megvalósuló közterület használatot is,

b) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalása, valamint a közterületen, illetõleg az alatt, vagy felett elhelyezett közmûvek építése, hibaelhárítása érdekében végzett munka,

c)  az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések, továbbá a közterület köztisztaságával kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése,

d) kirakatszekrény, rámpa, elõlépcsõ, ha az eredeti falsíktól az a közterületbe 20 cm-en túl nem nyúlik be (bármely pontját vizsgálva).

e) Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, üzleti védõtetõ, ernyõszerkezet, ha nem éri el a 2 m2 felületnagyságot,

f)  elõtetõ, erkély, loggia, kivéve, ha reklámot tartalmaz,

g)  az üzlet bejárata mellett közterületen, illetve a fal síkjában elhelyezett, üzletenként 1 db hirdetõberendezés vagy reklámhordozó vagy fényreklám, és cég- és címtábla, feltéve, hogy mérete nem éri el a 0,5 m2-t, továbbá maximum 2 db virágtartó edény, hamutartó kihelyezése,

h)  nem reklám célú zászlók.

i) szemétgyûjtés idejére kihelyezett gyûjtõedény elhelyezéséhez

Utak, járdák felbontása esetén az engedélyes a bontás és helyreállítás teljes idõtartama alatt gondoskodni köteles a munkaterületen a KRESZ valamennyi ide vonatkozó szabályának betartásáról, a balesetveszély kizárásáról.

Új út, járda és évelõ növényzettel beültetett zöldfelületek esetén az építés befejezését követõ ötödik naptári év végéig, szõnyegezés esetén a befejezést követõ harmadik év december 31-ig azok bontásához hozzájárulni nem lehet.  E rendelkezés alól felmentést csak a Képviselõ-testület adhat  Ez a tilalom nem vonatkozik a halasztást nem tûrõ (veszélyt elhárító) bontásokra, valamint a csak fûvel beültetett zöldterületre és játszóterekre.

 Amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, illetve járdaszakasz területének több mint 70 %-át felbontják, az engedélyest kötelezni kell az út és járdaszakasz teljes szélességében történõ átépítésére. Ha a bontás a felület 40-70 %-át érinti, az engedélyest a teljes felület kopórétegének elkészítésére kell kötelezni.

 Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésõbb a munka befejezésétõl számított 48 órán belül el kell szállítani és a közterületet helyre kell állítani, illetõleg meg kell tisztítani.

Az ügyet intézi

Településüzemeltetési és Beruházási Csoport ügyintézõje

Címe

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. Településüzemeltetési és Beruházási Csoport

Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Kedd: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 08.00 – 12.00

Péntek: 08.00 – 11.00

Ügyintézõ

Berta-Dobos Eszter 95/370-101/5-as mellék

Igénylõ

Ügyfélfogadási idõben kérelmezõ

Ügyintézés kezdeményezhetõ

A honlapról letölthetõ kérelem nyomtatványon

Ügyintézés díja

Díjmentes

Szükséges iratok

A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a)    az engedélyt kérõ nevét és lakó- (szék- vagy telep-) helyének címét, bankszámla szerzõdési kötelezettség alá esõ személyek (jogi személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok, stb.) bankszámla számát és a számlavezetõ pénzintézet nevét,

b)    a közterület-használat célját és idõtartamát, az igénybe venni kívánt közterület nagyságát, helyét és a használat módjának, a napi árusítás idõtartamának pontos meghatározását,

c)    zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelõ egy példányát,

d)    ha a közterület használata a forgalmat befolyásolja M=1:1000, vagy M=1:500 méretarányú forgalomterelési tervet két példányban,

e)    minden esetben, ha a közterületen felépítmény elhelyezése történik, (pl.: vendég-látóipari elõkert  árubemutató állvány, stb.) mûszaki tervdokumentáció készítésére jogosult szakember által készített helyszínrajzot M=1:1000 vagy M=1:500 méretarányban és a mobil árusító stand, szerkezet, stb. megjelentését ábrázoló tervet, vagy fényképet 1 példányban (hosszabbítási kérelemben a közterület-használat helyének és tárgyának változatlanul hagyásáról vagy esetleges módosításáról történõ nyilatkozatot),

f)     kulturális rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, egyéb rendezvény esetében a terület takarítására vonatkozó megrendelés, illetve szerzõdés másolatát,

g)    fenyõfa árusítása esetén a fenyõfa származását bizonyító okiratot,

h)    kulturális tevékenység esetén a közterület-használati kérelemhez csatolni kell a rendezvény programját,

i)   azon berendezési tárgyak felállítása és üzemeltetése esetén, melyeknek idõszakos felülvizsgálata szükséges, az utolsó érvényes felülvizsgálati szakvélemény.

A közterület felbontása – ide nem értve a nem engedélyköteles közterület használat alá tartozó munkálatokat – iránti kérelemnek a fentieken túl  tartalmaznia kell a :

·        kell a kivitelezõ megnevezését, a kivitelezõ építésvezetõjének és a felbontott terület helyreállításáért felelõs személynek a nevét.

Alkalmazott jogszabály

Répcelak Város Önkormányzata Képviselõtestületének 21/2008. (XII. 12.) rendelete a közterület használat általános rendjérõl

Nick Község Önkormányzata Képviselõtestületének 12/2008. (VI. 24.) és 2/2011. (I.27.) rendeleteivel módosított, a közterületek használatáról szóló 10/2000. (IV. 27.) számú rendelete

Csánig Község Önkormányzata Képviselõtestületének 23/2010. (XII.14.) rendeletével módosított 15/2009. (XII. 16.) rendelete a közterület használat általános rendjérõl

 

 

 

 

 


Képgaléria

 • 28619
 • 28595
 • 28580
 • 28583
 • 28592
 • 28586
 • 28604
 • 28540
 • 28616
 • 28498
 • 28555
 • 28610
 • 28546
 • 28607
 • 28522