Talált tárgyakkal kapcsolatos jegyzõi feladatok ellátása

Talált tárgyakkal kapcsolatos jegyzõi feladatok ellátása

Ügytípus

 

Rövid leírás

Az ügyfél (találó) a talált dolgot, iratot a hatósághoz behozza és azt talált dologként leadja.

Illetékesség

A találás helye szerinti települési önkormányzat jegyzõje

Szükséges okiratok:

természetes személy találó esetén: személyazonosító okmány

Az ügyet intézi

Igazgatási ügyintézõ

Címe

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. igazgatási iroda

Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ és szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

Kedd: 13.00 – 16.00

Csütörtök: 08.00 – 12.00

Péntek: 08.00 – 11.00

Ügyintézõ

Sipos-Nagy Anita 95/370-101/3-as mellék

Ügyintézés határideje és díja

az eljárás illetékmentes, határideje azonnali

Az alkalmazott jogszabályok:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl;

Egyéb fontos tudnivalók

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl:
5:54. § [Tulajdonszerzés találással]
(1) Ha valaki feltehetõen más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy
a) megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és
b) a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élõ állat esetén három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik.
(2) Ha a dolgot többen találják meg, a találótársakat a találó jogai együttesen, egymás között egyenlõ arányban illetik meg és kötelességei egyetemlegesen terhelik. Találótárs az is, aki a dolgot elsõként felfedezte és annak birtokbavételére törekedett, de végül más vette azt elõbb birtokba.
5:55. § [A találó kötelezettsége]
(1) A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztõjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzõnek átadni.
(2) A jegyzõnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentésérõl a jegyzõ igazolást ad.
5:56. § [A jegyzõ eljárása]
(1) Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyzõ a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak.
(2) Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyzõ a dolgot az átadástól számított három hónapon át megõrzi. Ha ez idõ alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot - ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni.
5:57. § [A találó jogainak korlátai és a dolgot terhelõ jogok sorsa]
(1) A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át.
(2) A jogosult tulajdonszerzésével a harmadik személynek a dolgot terhelõ jogai megszûnnek.
5:59. § [Közönség számára nyitva álló helyen talált dolog]
(1) A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltetõ alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.
(2) Ha a talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, az üzemeltetõ õt értesíti és jelentkezése esetén részére a dolgot késedelem nélkül átadja.
(3) Ha az átvételére jogosult személye nem állapítható meg, az üzemeltetõ a dolgot az átadástól számított három hónapon át megõrzi, vagy - ha a megõrzésre lehetõsége nincs - azt az átadástól számított nyolc napon belül a jegyzõnek átadja.
(4) Ha a jogosult a dologért három hónap alatt nem jelentkezik, az üzemeltetõ vagy a jegyzõ azt értékesíti.
5:61. § [A tulajdonos jogai]
Ha a jogosult az értékesítés elõtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történõ jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.
5:62. § [Találódíj]
(1) Ha a talált dolog nagyobb értékû, és annak tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, a találó méltányos összegû találódíjra jogosult, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa. A találódíj a találótársakat egyenlõ arányban illeti meg.
(2) A találó a talált dolog kiadását költségkövetelésének és találódíjának kielégítéséig megtagadhatja.
(3) A találót ezek a jogok akkor is megilletik, ha a talált dolgot a hatóságnak adta át. A hatóság a dolgot vagy az értékesítésébõl befolyt vételárat a találó hozzájárulásával adhatja ki az átvételre jogosultnak, kivéve, ha az átvételre jogosult a dolog értékét a hatóságnál letétbe helyezi. A letétbe helyezett összeg a letett dolog helyébe lép.

Felhívom a figyelmét, hogy:

„A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevõje azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja nevének, lakcímének, valamint külön törvényben vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendeletében meghatározott személyes adatának kezelésére.” (Ket. 17. § (2) bek.)
„Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bekezdése)Képgaléria

 • 28495
 • 28616
 • 28528
 • 28549
 • 28577
 • 28492
 • 28543
 • 28589
 • 28586
 • 28522
 • 28498
 • 28607
 • 28555
 • 28580
 • 28513