Az önkormányzat állandó bizottságai

1.    Ügyrendi Bizottság

Elnök: Boros András képviselõ
Tagok: Őri Csaba Dénes képviselõ
Külsõ tag: Ágostonné Bognár Anita

Fõ feladatai:

- az önkormányzati választásokat követõen gondoskodik a Szervezeti és Mûködési Szabályzat kidolgozásáról, továbbá egyes rendelet tervezetek tárgyalása, véleményezése,
- folyamatosan figyelemmel kíséri a szabályzat érvényesülését, szükség szerint kezdeményezi annak  módosítását,
- közremûködik a képviselõ-testület hatáskörébe tartozó személyi ügyek döntésre való elõkészítésében,
- lebonyolítja a titkos szavazást,
- döntésre elõkészíti a képviselõk, és a nem képviselõ bizottsági tagok összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeit,
- a  polgármester, illetve az önkormányzati képviselõk, és a nem képviselõ bizottsági tagok és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatai:
- átveszi és nyilvántartásba veszi a vagyonnyilatkozatokat,
- biztosítja a polgármester és az önkormányzati képviselõk vagyonnyilatkozatának nyilvánosságát, megtekinthetõségét
- kezdeményezés esetén lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást. Az eljárás eredményérõl tájékoztatja a soron következõ ülésen a képviselõ-testületet,
- a polgármester jutalmazásával kapcsolatos javaslat megtétele


2.    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Elnök: Pálla Péter képviselõ
Tagok: Szalainé Kutasi Ildikó, Őri Csaba Dénes képviselõk,
Külsõ tagok: Kiss Attila, Molnárné Pap Edina

Fõ feladatai:

- az átruházott hatáskörökben döntés meghozatala,
- az önkormányzati gazdálkodás általános pénzügyi - gazdasági ellenõrzése évi egy alkalommal,
- a gazdálkodás szabályszerûségének folyamatos vizsgálata,
- az önkormányzat saját intézményeinek folyamatos pénzügyi ellenõrzése,
- a bevételek - kiadások, fizetõképesség figyelemmel kísérése,
- célvizsgálatok a képviselõ-testület megbízása alapján,
- a képviselő-testület felkérésére véleményezi és döntésre készíti elő a 8 millió Ft feletti építési beruházásra kiírt pályázatokat;
- tevékenységi körével összefüggő rendelet tervezetek tárgyalása, véleményezése, továbbá a bizottság állásfoglalásával nyújtható be a képviselő-testületnek az éves költségvetés rendelettervezete és a zárszámadás rendelettervezete;
-  véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát;
-  véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről szóló testületi előterjesztéseket;
- véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok mérlegbeszámolóját;
-  véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolóit, az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjainak díjazásáról szóló előterjesztéseket;
- javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői részére adott évben meghatározott prémiumfeladatok végrehajtása alapján a kifizetendő jutalom összegére;
- ellenőrzési feladatokat kezdeményez és lát el az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál;
-  a település- és területfejlesztési koncepciók, programok, általános rendezési tervek, középtávú és távlati fejlesztési tervek, kidolgozása, döntési javaslat a képviselő-testület részére;
-  településrendezési tervek módosításával kapcsolatos előkészítési feladatok;
- önkormányzati fejlesztések, fejlesztési tervek, beruházási tervek, elképzelések kidolgozása és szakmai véleményezése, döntési javaslatok a képviselő-testület részére;
- településüzemeltetéssel, közszolgáltatások működtetésével összefüggő döntések előkészítése;
-  felújításokra vonatkozó javaslatok, ezek ütemezése;
- javaslatok kidolgozása az intézményi ellátások fejlesztésére;
- a természeti és épített környezetvédelmével kapcsolatos döntések előkészítése, megalapozása;
- javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tevékenységének módosítására.

 

3.   Humánpolitikai Bizottság

Elnök: Szalainé Kutasi Ildikó képviselõ
Tagok:Horváth Péter, Boros András képviselõk
Külsõ tagok: Mészáros-Varga Brigitta, Biró József

Fõ feladatai:

- az egészségügyi ellátás feltételrendszerének folyamatos vizsgálata,
- a szociális gondozás, segélyezés irányítása, döntés a képviselõ-testület által átruházott hatáskörökben,
- gyermekvédelem, döntés a képviselõ-testület által átruházott hatáskörökben,
- a lakásszerzési támogatás mértékét a rászorultság, a szociális körülmények figyelembevételével, továbbá a jogosultsági feltételeknél a korhatár, a jövedelemhatár és a lakásigény jogos mértékének túllépése esetén a méltányosság gyakorlását a képviselõ-testület által átruházott hatáskörökben,
- Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása,
- tevékenységi körével összefüggõ rendelet tervezetek tárgyalása, véleményezése,
- óvodai nevelés feltételrendszerének folyamatos vizsgálata,
- a magyar nyelv és kultúra ápolásának, idegen nyelvek tanulásának, tanításának ösztönzése,
- a kulturális egyesületek, csoportok mûködésének támogatása,
- sportversenyek, szabadidõs programok szervezése, mások által szervezett ilyen programok támogatása,
- az iskolai oktatás és testnevelés, kulturális tevékenység segítése,
- a mûvelõdési ház saját bevételeit növelő intézkedésekre javaslat,
- részvétel az önálló intézmények költségvetésének kidolgozásában
- a polgármester által meghatározott körben előkészíti a Beszerzési Szabályzat szerint lefolytatott és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által átruházott hatáskörben meghozandó döntéseket.


 
 
 

 


Képgaléria

 • 28510
 • 28543
 • 28613
 • 28580
 • 28555
 • 28583
 • 28513
 • 28601
 • 28549
 • 28492
 • 28546
 • 28577
 • 28589
 • 28498
 • 28595