Rendelettár

Az elhagyott hulladék felszámolásáról és a közterületek tisztán tartásáról
A 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
A közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról, valamint az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállításáról szóló önkormányzati rendelet
Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról és a kegyeleti eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról és a Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet
Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás
A 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
A reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet
A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Répcelak Város Építési Szabályzatáról
Az egészségügyi alapellátást végző háziorvosok működési feltételeinek javítását elősegítő támogatásról
Az államháztartáson kívüli források átvételéről 
A fiatal házasok otthona működéséről
A helyi adókról
A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
A helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról és a Környezetvédelmi Alapról
A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről
A közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet
A központi közműnyilvántartásról
A közterület filmforgatási célú igénybevételéről
A közterület használat általános rendjéről
A lakásszerzési támogatásról
A munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
A sportról
A szociális ellátásokról szóló rendelet
A temetőről és a temetkezés rendjéről
Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Az óvodai és az iskolai intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól
Az újszülöttet nevelő répcelaki családok támogatásáról
Civil szervezetek támogatásáról
Gyermekvédelem helyi rendszeréről
Képviselő-testület és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról
Környezet védelméről
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztása jogkövetkezményeiről
Közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
Lakások és helyiségek bérletéről
Répcelak város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és azok használatáról
Répcelak város közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról
Répcelak város vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
RKÖH hivatali és nyugállományú állományát megillető juttatásokról és támogatásokról
Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Zárszámadási és költségvetési rendeletek


Képgaléria

 • 28601
 • 28610
 • 28586
 • 28595
 • 28540
 • 28558
 • 28555
 • 28510
 • 28570
 • 28592
 • 28498
 • 28528
 • 28589
 • 28583
 • 28607